หางานหาดใหญ่ — สิ่งที่ควรมีและควรปฏิบัติในการทำงาน

งานหาดใหญ่ | หางานหาดใหญ่ | งานราชการหาดใหญ่ | ประกาศซื้อ-ขาย |

หางานหาดใหญ่ — สิ่งที่ควรมีและควรปฏิบัติในการทำงาน

หางานหาดใหญ่

1.  ขยัน:มีความตั้งใจทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ อดทน ไม่ท้อถอยเมื่อพบเจอกับอุปสรรคต่างๆ ทั้งนี้ ความขยันต้องทำไปพร้อมๆ กับการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้

2. ซื่อสัตย์:มีการประพฤติ ปฏิบัติอย่างจริงใจ ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม และไม่มีความลำเลียงหรืออคติใดๆ ในการทำงาน รู้หน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่และถูกต้อง

3. มีวินัย:มีการยึดมั่นในกฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และแบบแผนต่างๆ โดยต้องมีวินัยทั้งต่อตนเองและต่อสังคม

4. สุภาพ:มีความเรียบร้อย อ่อนน้อม ถ่อมตน มีกิริยามารยาทที่ดีงานและมีสัมมาคารวะ ไม่ทำตัวก้าวร้าว รุนแรง หรือวางอำนาจข่มขู่ผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง

5. สามัคคี:มีความปรองดองกับผู้ร่วมงาน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยที่แต่ละคนต้องรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง มุ่งมั่นต่อการทำงานร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ยอมรับความแตกต่างทางด้านความคิด ความเชื่อ และพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข

6. มีน้ำใจ:มีความจริงใจ ไม่เห็นแก่ตัว เห็นอกเห็นใจคนอื่น มีความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ต่อผู้ร่วมงานอื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

งานหาดใหญ่ | หางานหาดใหญ่ | งานราชการหาดใหญ่ |

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: